IMG_1407

Обучени за преговарање

На 24ти и 25ти мај, од 9:30 до 16:30, се одржуваше обуката за преговарачки вештини преку која учесници ги научија главните елементи на процесот преговарање. Обуката траеше вкупно 12 часа, исполнети со теоретски инпут, квалитетни дискусии и практични вежби.

Исклучителниот теоретски инпут, практичните вежби и квалитетните дискусии придонесоа да се воспостави функционална врска помеѓу обучувачот и групата со што процесот на учење беше продуктивен и резултатите беа одлични. Задоволството на учесниците беше очигледно и истакнаа дека на оваа обука се стекнале со вештини чија примена веднаш можат да ја лоцираат.

Користената методологија на неформално образование преку која учесниците беа дел од симулации во кои имаа улоги на преговарачи, вежбаа преку обиди и грешки, споделуваа идеи, искуства и ставови овозможи да се одржи пријатната атмосфера, која беше идеална за учење, како од обучувачот така и едни од други и сега се спремни да преговараат!

presentation skills

Уште една успешно завршена обука!

Изминатите два викенди, на 10ти, 11ти, 17ти и 18ти мај, се одржуваше обуката за комуникациски и презентациски вештини.
Комбинацијата од внимателно структуираните вежби, квалитетниот фидбек и пријатната атмосфера преку која се овозможи сите учесници да се чувствуваат мотивирани за активно да учествуваат во процесот на учење и во предизвикувачките дискусии, повторно се покажа успешна. Оваа обука опфати 24 работни часа кои дадоа резултати, учесниците беа задоволни од стекнатите вештини и ги оценија како особено применливи во нивните секојдневни активности.

Од мој агол:

Доколку сметате дека никој не ве разбира, не ви „иде муабетот“ или постојано сте во некој вербален конфликт, препуштете им се на стручните лица во Триаголник тоа да го решат!- Анета Спиревска, учесник на обуката

Елементи за развивање на ЕУ проекти како дел од програмата Хоризонт 2020

На Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“, на 17ти мај се одржа работилница на тема: Елементи за развивање на ЕУ проекти како дел од програмата Хоризонт 2020.

Работилницата беше наменета за наставниот кадар (професори и асистенти) и група на студенти од универзитетот, 
овозможи тие најпрво да се запознаат со европските фондови, да научат да ја користат логичката рамка и да се здобијат со структуирани информации за методологијата за развивање на проекти кои би биле финансирани од европски програми, со посебен акцент на програмата Хоризонт 2020.

Организацијата на вакви работилници од страна на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ е во насока со нивните заложби за зајакнување на капацитетите на нивниот кадар за искористување на европските фондови и ваквите настани и понатаму ќе бидат поддржани од Центар за неформално образование Триаголник.

Стратешко планирање за ЈУ Завод за социјални дејности

Центар за неформално образование Триаголник  го спроведува стратешкото планирање на ЈУ Завод за социјални дејности. Нашиот тим од консултанти и раководството на заводот посветено работат на креирање на тригодишен стратешки план на заводот. Уникатниот модел на стратешко планирање кој ние го имаме разработено е базиран на резултати и во овој случај се моделира по мерка на заводот, внимателно ги детектира најчестите потешкотии при планирање кои влијаат врз реализација на плановите, ги елиминира истите и на тој начин гарантира максимална реализација на плановите и остварување на стратешките цели.

ЈУ Завод за социјални дејности во Скопје како основно координативно тело на човечките капацитети во доменот на социјалната заштита во нашата држава, ја увиде потребата од стратешко планирање. Потребата од стратешка насока најмногу произлегува од сложеноста и бројноста на активностите кои ги спроведува заводот. Воедно, со последните законски измени се очекува да се зголемат активностите и одговорностите на заводот па со тоа обемот на работа ќе биде уште поголем и уште повеќе ќе биде потребно негово стратешко позиционирање, за да се обезбеди континуитет и структуирана насока по која што заводот би се развивал и би одговорил на предизвиците со кои се соочува.
До крајот на оваа година Триаголник ќе спроведе стратешко планирање и во ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци ,,Ранка Милановиќ,, (Скопје), ЈУ за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми „25-ти Мај“  (Скопје) и во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца (Битола).