Континуирана работа со Завод за социјални дејности

По минатогодишното направено стратешко планирање со заводот за социјални дејности, во изминатиов период се работеше на подготовка на оперативните планови за достигнување на утврдените стратешки цели како и мониторирање на самата иплементација на оперативните планови.

Во текот на подготовката на оперативните планови активно учествуваше целиот клучен тим на заводот, составен од стручни професионалци кои со поддршка од тимот на Триаголник успеаа да создадат функционални планови. Мониторирањето од страна на Триаголник, на реализацијата на утврдените планови ќе се врши и понатаму со тоа што заводот ќе добива континуирана поддршка во насока на примена на механизми за следење и проценка на реализираните активности. Воедно, започнати се процесите на стратешко планирање во институциите: Дом за доенчиња и мали деца „Мајчин Дом“, Ранка Милаховиќ и 25 Мај.

Pin It