Име на проект: Млади, Способни, Свесни

Локација на активности: Македонија, Србија, Црна гора, Босна и Херцеговина, Хрватска

Развојна цел:

Младите луѓе се способни, организирани и активни граѓани, препознаени и активно придонесуваат кон создавање на демократско и мирољубиво општество

Програмска цел:

Да се зајакнат капацитетите на таргетираните групи на млади луѓе и да се поддржат во барањето на нивните права и активно учество во процесот на донесување на одлуки во општеството.

Резултати:

  • Специфичните носители на одговорност се свесни, образовани и способни да ги заштитат спесифичните права на младите
  • Специфичните владини и граѓански организации ја препознаваат младинската работа во заедницата како алатка за развој на младите
  • Таргетираните групи на млади имаат вештини и знаење за да превземат проактивна улога во промовирање и практикување на нивните права.
  • ТРИАГОЛНИК има одржлива структура за да испорача квалитетни програми со примена на пристап базиран на права
  • ТРИАГОЛНИК има база на различни донатори
Pin It