Ние ги разбираме проблемите и предизвиците со кои се соочуваат претпријатијата, граѓанските организации и институции и можните слаби страни и недостатоци кои го кочат развојот и секојдневното функционирање. Затоа, во нашето портфолио ги нудиме следните услуги:

 

Обуки за бизнис сектор

-  Трансформација на конфликти

-  Тимска работа

-  Mенаџирање со промени

-  Себе-мотивација и мотивирање на вработени

-  Менаџирање на стрес

-  Донесување на одлуки

-  Ефективна комуникација

-  Презентациски вештини

-  Преговарање

Обуки за граѓански организации и  институции

-Прибирање средства „fundraising“

- ЕУ фондови

- Разработка на проекти според ЛФА матрица

- Партнерства за развој

- Пристап базиран на човекови права

- Развивање и подготовка на апликација за ЕУ фондови (поставување на цели и задачи, – изготовка на проектни активности, ЛФА, буџетирање)

- Раководење со проектите финансирани од ЕУ (градење и менаџирање на проектен тим, имплементирање на проектот, осигурување на квалитет, мониторинг и евалуација)

- Обука за обучувачи

Акредитирани обуки

Добивате валоризација на вашето знаење и искуство и универзитетски акредитирана диплома според болоњскиот систем ЕКТС.

Обуки за организации

Специјално дизајнирани за претпријатијата, граѓанските организации и институции, за нивен непречен раст и развој.

Погледнете го распоредот на обуките кои ги нудиме во периодот од фебруари до јули 2014.

Pin It