Име на проект: ProActive

Локација на активности

Држава: Република Македонија; Градови: Тетово; Куманово; Кавадарци

Развојна цел: Да се изгради одржлив модел на младинска работа, на локално и национално ниво, кој го олеснува развојот на вештини, знаење и ставови кај различните млади луѓе, ги поддржува во барањето на нивните права и ги поттикнува да земат активно учество во нивната заедница

Програмска цел:

  • Различни млади луѓе во таргетираните области имаат вештини, знаење и ставови за да ги бараат нивните права и практикуваат проактивен пристап во нивниот живот и во заедницата;
  • Партнерите (професорите, младинските работници, младинските организации и организациите кои работат со млади, родителите, образовните институции и носителите на одлуки на локално/национално ниво) ја препознаваат и поддржуваат  младинската работа како значајна алатка која им овозможува на младите да постигнат автентичен интер и интра персонален развој.

Резултати:

  • Групи на млади луѓе (волонтери на младинската банка, волонтери во младинската работа и волонтерската менаџмент структура на младинските клубови) се обучени и поддржани во процесот на донесување одлуки на локално ниво;
  • Социјалното образование засновано на младинска работа (на пр. работилници за комуникациски вештини, самодоверба, ненасилно однесување, конфликт трансформација, презентациски вештини, асертивност, тимска работа, предрасуди и стереотипи, културна сензитивност, претприемништво, самовработување итн.) и младинската работа заснована на активности (квалитетна употреба на слободното време преку драма, уметност, спорт и останати активности) се имплементирани во овие области;
  • Интеркултурното учење е овозможено преку младински размени, младински кампови, работилници и практична работа (директна работа со млади) имплементирана со млади од различна етничка и родова припадност;
  • Потенцијалните младински лидери (професорите од формалното образование, активисти од граѓанскиот сектор) се образовани преку Курсот за Основи на младинската работа во заедницата;
  • Застапување за интеграција на младинската работа во локалните институции.
  • Организациски развој во административниот, финансискиот и менаџментот за човечки ресурси, имплементирани механизми за осигурување на квалитетот и покажана поддршка за воведување на систем на репортирање од страна на партнерските граѓански организации
Pin It