Програма за волонтери

Во текот на месеците мај и јуни  се одржа обуката за волонтери, преку која волонтерите се стекнаа со применливи вештини и знаења на три теми, клучни за целокупната работа на Триаголник. Обуката се состоеше од 3 тематски целини кои произлегуваат од главните активности кои што ги спроведува Триаголник, кои се:

  1. Стратешко планирање (Дефинирање на стратегија, SWOT анализа, Стратешки менаџмент, Визија, Мисија)
  2. Иновативност ( Дефинирање на основни поими од иновативноста , Иновативен менаџмент, Организациски систем за иновирање)
  3. Проектен менаџмент (Проектен циклус со секоја фаза подетално разработена)

Неколку од волонтерите од месец септември ќе можат да ги применуваат вештините преку волонтерска работа во Триаголник.

Pin It