• прибирање средства „fundraising“
  • ЕУ фондови
  • разработка на проекти според ЛФА матрица
  • Партнерства за развој
  • Пристап базиран на човекови права
  • Развивање и подготовка на апликација за ЕУ фондови (поставување на цели и задачи, изготовка на проектни активности, ЛФА, буџетирање)
  • Раководење со проектите финансирани од ЕУ (градење и менаџирање на проектен тим, имплементирање на проектот, осигурување на квалитет, мониторинг и евалуација)
  • Обука за обучувачи
Pin It