Ние ги разбираме проблемите и предизвиците со кои се соочуваат претпријатијата и можните слаби страни и недостатоци кои го кочат развојот и секојдневното функционирање. Затоа, во нашето портфолио ги нудиме и следните услуги:

  • менаџирање со промени
  • себе-мотивација и мотивирање на вработени
  • менаџирање на стрес
  • донесување на одлуки
  • ефективна комуникација
  • презентациски вештини
  • преговарање
Pin It