Стратешкото планирање е сржта за успешното функционирање и развој на компаниите и организациите. Знаењата стекнати со оваа обука се исклучително важни, бидејќи на нив се темели развојот или згаснувањето на една компанија. Оваа обука ќе ви овозможи да напредувате во кариерата, да стекнете повисока раководна позиција, но и поуспешно да го водите бизнисот. Владеењето на сите овие нешта ќе ве направи еден од најважните играчи во вашиот тим. Обуката ги опфаќа следниве области:

  • стратешки менаџмент како процес;
  • видови, нивоа  и клучни функционални стратегии;
  • како да го дефинирате пазарот, клиентите и целите на компанијата
  • елементи на стратешки план (визија, мисија, анализа на внатрешна и надворешна средина, дизајн и избор на стратегии);
  • како да направите евалуација врз основа на која ќе носите клучни одлуки
  • евалуација.

Оваа обука е специфично дизајнирана за оние лица кои сакаат да го прошират полето на својот професионален развој, а особено за оние кои сакаат да напредуваат во кариерата. Од исклучително значење пред сè за лица на раководни/менаџерски позиции или сопственици на мали бизниси кои секојдневно се соочуваат со донесување одлуки од долгорочен карактер. За посета на обуката се добива универзитетски акредитирана диплома според болоњскиот систем ЕКТС. Максималниот број кредити кои можат да се добијат од секоја од овие обуки изнесува 30.

Преземете ја деталната програма од обуката: Програма за обука за стратешко планирање

Локација: Скопје, Триаголник – тренинг центар
Времетраење: 52 часа

За подетални информации можете да не контактирате секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот на:

меил: info@triagolnik.org.mk

Location: Skopje, Triagolnik – training centre

For more information contact us every work day on:
Tel: +389 70 340053
E-mail: zarko.trajkov@triagolnik.org.mk

Pin It