Стратешко планирање за ЈУ Завод за социјални дејности

Центар за неформално образование Триаголник  го спроведува стратешкото планирање на ЈУ Завод за социјални дејности. Нашиот тим од консултанти и раководството на заводот посветено работат на креирање на тригодишен стратешки план на заводот. Уникатниот модел на стратешко планирање кој ние го имаме разработено е базиран на резултати и во овој случај се моделира по мерка на заводот, внимателно ги детектира најчестите потешкотии при планирање кои влијаат врз реализација на плановите, ги елиминира истите и на тој начин гарантира максимална реализација на плановите и остварување на стратешките цели.

ЈУ Завод за социјални дејности во Скопје како основно координативно тело на човечките капацитети во доменот на социјалната заштита во нашата држава, ја увиде потребата од стратешко планирање. Потребата од стратешка насока најмногу произлегува од сложеноста и бројноста на активностите кои ги спроведува заводот. Воедно, со последните законски измени се очекува да се зголемат активностите и одговорностите на заводот па со тоа обемот на работа ќе биде уште поголем и уште повеќе ќе биде потребно негово стратешко позиционирање, за да се обезбеди континуитет и структуирана насока по која што заводот би се развивал и би одговорил на предизвиците со кои се соочува.
До крајот на оваа година Триаголник ќе спроведе стратешко планирање и во ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци ,,Ранка Милановиќ,, (Скопје), ЈУ за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми „25-ти Мај“  (Скопје) и во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца (Битола).

Pin It